Man hit by flying brick on I-85

Man hit by flying brick on I-85